فروشگاه

 • 0 out of 5

  اکبر جوجه

  • معرفی محصول: این محصول از یک جوجه مرغ کامل تهیه می گردد.
  • وزن محصول: بدون محدودیت
  • شرایط نگهداری به صورت تازه 72 ساعت در دمای 0 الی 4 درجه سانتی گراد ، پس از انجماد 6 ماه در دمای 18- درجه سانتی گراد
 • 0 out of 5

  بازو زعفرانی

  • معرفی محصول:این محصول از بازو مرغ تهیه می گردد. (%93/8 بازو – 4% زعفران و آب – 0/2% نمک – 2% پیاز) که در دستگاه مخصوص طعم دار کردن گوشت مرغ مخلوط میشوند.
  • چیدمان:هر بسته از این محصول میاچ دارای 14 الی 16 عدد بازو کبابی زعفرانی می باشد که هر بازو پاک شده ، وزنی حدود 50 الی70 گرم دارد و فاقد پوست و خون مردگی می باشد.
  • شرایط نگهداری به صورت تازه 72 ساعت در دمای 0 الی 4 درجه سانتی گراد ، پس از انجماد 9 ماه در دمای 18- درجه سانتی گراد
 • 0 out of 5

  بازو ساده

  معرفی کوتاه محصول: این محصول از بازو مرغ تهیه می گردد.

  چیدمان:هر بسته از این محصول میاچ دارای 13 الی 16 عدد بازو می باشد که هر بازو پاک شده ، وزنی حدود 50 الی70 گرم دارد. فاقد پوست و خون مردگی و همراه با یک عدد پد جاذب رطوبت در کف بسته

  شرایط نگهداری به صورت تازه 72 ساعت در دمای 0 الی 4 درجه سانتی گراد ، پس از انجماد 9 ماه در دمای 18- درجه سانتی گراد

 • 0 out of 5

  بازو مرغ مکزیکی

  • معرفی محصول:این محصول از بازو مرغ تهیه می گردد. (%93/8 بازو – 4% زعفران و آب – 0/2% نمک – 2% پیاز) که در دستگاه مخصوص طعم دار کردن گوشت مرغ مخلوط میشوند.
  • چیدمان:هر بسته از این محصول میاچ دارای 14 الی 16 عدد بازو کبابی زعفرانی می باشد که هر بازو پاک شده ، وزنی حدود 50 الی70 گرم دارد و فاقد پوست و خون مردگی می باشد.
  • شرایط نگهداری به صورت تازه 72 ساعت در دمای 0 الی 4 درجه سانتی گراد ، پس از انجماد 9 ماه در دمای 18- درجه سانتی گراد
 • 0 out of 5

  بال زعفرانی

  • معرفی محصول:این محصول از ران کامل مرغ (ران راست و چپ) تهیه می گردد. فاقد پوست ، دمبالیچه ، خون مردگی
  • چیدمان:هر بسته از این محصول میاچ دارای 3 عدد ران می باشد که هر عدد ران پاک شده و فاقد پوست و خون مردگی می باشد.
  • شرایط نگهداری به صورت تازه 72 ساعت در دمای 0 الی 4 درجه سانتی گراد ، پس از انجماد 9 ماه در دمای 18- درجه سانتی گراد
 • 0 out of 5

  بال ساده

  معرفی کوتاه محصول: این محصول از بال مرغ که فاقد نوک بال می باشد ، تهیه می گردد.

  چیدمان:هر بسته از این محصول میاچ دارای ۱۳ الی ۱۶ عدد بال می باشد که هر بال پاک شده ، وزنی حدود 40 الی 60 گرم دارد. فاقد نوک بال ، پر ، خون مردگی و همراه با یک عدد پد جاذب رطوبت در کف بسته.

  شرایط نگهداری به صورت تازه 72 ساعت در دمای 0 الی 4 درجه سانتی گراد ، پس از انجماد 9 ماه در دمای 18- درجه سانتی گراد.

 • 0 out of 5

  بال مرغ مکزیکی

  • معرفی محصول: این محصول از بال مرغ که فاقد نوک بال می باشد ، تهیه می گردد.
  • چیدمان:هر بسته از این محصول میاچ دارای 14 الی 16 عدد بال می باشد که هر بال پاک شده ، وزنی حدود 40 الی 60 گرم دارد. فاقد نوک بال ، پر ، خون مردگی و همراه با یک عدد پد جاذب رطوبت در کف بسته
  • شرایط نگهداری به صورت تازه 72 ساعت در دمای 0 الی 4 درجه سانتی گراد ، پس از انجماد 9 ماه در دمای 18- درجه سانتی گرا
 • 0 out of 5

  ران بدون استخوان مرغ

  معرفی کوتاه محصول: این محصول از مغز ران بدون استخوان مرغ تهیه می گردد.

  وزن محصول: ۸۰۰ گرم

  چیدمان:هر بسته از این محصول میاچ دارای 6 الی 7 قطعه جوجه (ران) می باشد که هر  قطعه ، وزنی حدود 100 الی 150 گرم دارد. فاقد پوست ، خون مردگی و همراه با یک عدد پد جاذب رطوبت در کف بسته

  شرایط نگهداری به صورت تازه 72 ساعت در دمای 0 الی 4 درجه سانتی گراد ، پس از انجماد 9 ماه در دمای 18- درجه سانتی گراد

 • 0 out of 5

  ران مرغ مکزیکی

  • معرفی کوتاه محصول: این محصول از مغز ران بدون استخوان مرغ تهیه می گردد.
  • چیدمان:هر بسته از این محصول میاچ دارای 6 الی 7 قطعه جوجه (ران) می باشد که هر  قطعه ، وزنی حدود 100 الی 150 گرم دارد. فاقد پوست ، خون مردگی و همراه با یک عدد پد جاذب رطوبت در کف بسته
  • شرایط نگهداری به صورت تازه 72 ساعت در دمای 0 الی 4 درجه سانتی گراد ، پس از انجماد 9 ماه در دمای 18- درجه سانتی گراد
 • 0 out of 5

  ساق بدون پوست

  • معرفی محصول: این محصول از بخش زیرین ران مرغ تهیه می گردد.
  • چیدمان:هر بسته از این محصول میاچ دارای 6 الی 7 عدد ساق ران می باشد که هر عدد ساق ران پاک شده ، وزنی حدود 120 الی 150 گرم دارد. فاقد چربی ، پوست ، خون مردگی و همراه با یک عدد پد جاذب رطوبت در کف بسته
  • شرایط نگهداریبه صورت تازه 72 ساعت در دمای 0 الی 4 درجه سانتی گراد ، پس از انجماد 9 ماه در دمای 18- درجه سانتی گراد
 • 0 out of 5

  سینه بدون استخوان مرغ

  معرفی کوتاه محصول: این محصول از سینه کامل مرغ ، بدون استخوان تهیه می گردد.

  چیدمان: این محصول میاچ فاقد پوست و خون مردگی می باشد.

  شرایط نگهداری به صورت تازه 72 ساعت در دمای 0 الی 4 درجه سانتی گراد ، پس از انجماد 9 ماه در دمای 18- درجه سانتی گراد

 • 0 out of 5

  سینه زعفرانی

  • معرفی محصول:این محصول از سینه بدون استخوان مرغ تهیه می گردد. (%93/8 سینه مرغ – 4% زعفران و آب – 0/2% نمک – 2% پیاز) که در دستگاه مخصوص طعم دار کردن گوشت مرغ مخلوط میشوند.
  • چیدمان:هر بسته از این محصول میاچ دارای 10 الی 12 قطعه (سینه) می باشد که هر  قطعه (سینه) ، وزنی حدود 80 الی 100 گرم دارد و فاقد پوست و خون مردگی می باشد.
  • شرایط نگهداری به صورت تازه 72 ساعت در دمای 0 الی 4 درجه سانتی گراد ، پس از انجماد 9 ماه در دمای 18- درجه سانتی گراد